IAR中无法设置断点、无法查看变量的解决办法

        如果发现在IAR调试环境中无法设置断点或者无法在Watch里面查看变量、数组、结构体等数据(如下图),

无法查看数组和结构体

        本文的操作或许可以帮助你。


▼        打开Project->Options->C/C++ Compiler->Output->选择“Generate debug information”

Generate debug information

▼        这样在IAR的调试环境中就可以设置断点和查看变量了。

可以设置断点、查看结构体和数组

 

 


版权所有,转载请注明oarap.org

关于 / 捐赠

 


版权所有,转载请注明oarap.org

关于 / 赞赏